Vedtekter

Vedtekter for Norsk Bluesunion, revidert og vedtatt 3. april 2022

Vedtekter for Norsk Bluesunion, revidert og vedtatt 3.4.2022

§ 1. NAVN – KONSTITUSJON

Foreningens navn er Norsk Bluesunion, forkortet NBU. Stiftet 26.4.1997. Organisasjonens internasjonale navn er: Norwegian Blues Union.

§ 2. FORMÅL

NBU har som overordnet mål å skape et rikt miljø for blues og beslektede musikkformer i Norge. NBU har som intensjon å øke kjennskapen til, og kunnskapen om blues og beslektede musikkformer i Norge gjennom konserter og faglig virksomhet knyttet til sin drift.     

§ 3. MEDLEMSKAP

Alle spillesteder, bluesklubber og -festivaler som slutter seg til NBUs formål og som drives på frivillig basis kan innvilges medlemskap såfremt de oppfyller kriteriene 1 til 4.

Andre ikke-kommersielle arrangører som retter seg etter NBUs formål, kan innvilges medlemskap.

Medlemmer i NBU skal:

1.            Arrangere konserter innen blues og beslektede musikkformer som hovedformål.

2.            Rette seg etter vedtak som fattes på NBUs landsmøte.

3.            Utarbeide egne vedtekter og eventuelle senere endringer som sendes NBU.

4.            Betale en årlig kontingent som fastsettes av NBUs landsmøte.

Medlemmer i klubber som er medlem i NBU gir rett til medlemspris på billetter på andre medlemsklubbers arrangementer.

Medlemskap vurderes etter ovenstående kriterier og innvilges av styret i NBU etter skriftlig søknad.

Bluesnews er NBUs medlemsblad, som distribueres til medlemsklubbers/ spillesteders medlemmer etter innsendte medlemslister. Klubbene er ansvarlig for betaling av medlemsbladet i henhold til faktura.

NBU er lukket for personer og konsertarrangører med rasistisk og/eller fascistisk tilknytning.    

§ 4. TAP AV MEDLEMSKAP

Medlemmer som ikke retter seg etter NBUs vedtekter kan av styret fratas medlemskapet. Ankeinstans er landsmøtet.

§ 5. KONTINGENT

Norsk Bluesunion krever en årlig kontingent for at medlemskapet skal være gyldig. Landsmøtet fastsetter kontingentsatser etter innstilling fra styret.       

§ 6. LANDSMØTET

Landsmøtet er NBUs høyeste myndighet, og skal avholdes hvert annet år innen utgangen av april.

Innkalling sendes alle medlemmer senest 8 uker før landsmøtet finner sted. Alle saker som ønskes behandlet på landsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før møtet finner sted. Sakspapirer skal sendes ut senest 2 uker før landsmøtet.

Landsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Vedtak på møtet fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet, foretas ny avstemning. Dersom ny avstemning også gir stemmelikhet, avgjøres saken ved at styreleder gis dobbeltstemme. Unntatt fra dette er vedtektsendringer som krever 2/3 flertall.

Medlemmer har to delegater på landsmøtet, som gis en stemme hver.

Medlemmer som stiller med én delegat, gis dobbeltstemme. Det er ikke anledning til å møte med fullmakt på vegne av andre medlemmer.

Påmelding av delegater gjøres av medlemmenes styrer.

Det sittende styret har stemmerett i alle saker unntatt ved behandling av beretning og regnskap, og når styret anses som inhabilt.

NBUs administrasjon har talerett. Observatører gis tale- og forslagsrett.              

Styret kan invitere observatører etter egen vurdering. 

I årene mellom landsmøtene skal det utarbeides årsberetning og årsregnskap som sendes medlemmene. Disse skal endelig godkjennes på landsmøtet.

Landsmøtet skal:

•             Velge møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere.

•             Godkjenne innkalling, dagsorden og forretningsorden.

•             Godkjenne beretninger.

•             Godkjenne regnskap. Regnskapsåret er 1. januar – 31. desember.

•             Gjennomgå revisors beretninger.

•             Fastsette kontingent etter innstilling fra styret.

•             Behandle innkomne forslag.

•             Vedta handlingsplan.

•             Behandle budsjett.

•             Velge styre.

•             Velge valgkomité.

Ansatte i NBU kan ikke inneha styreverv i NBU. Styreleder kan gis honorar for utført arbeid.      

§ 7. VALG

Landsmøtet skal velge et styre på minst 5 medlemmer og minst 3 varamedlemmer. Leder velges særskilt. Valgperioden er 2 år.

Landsmøtet skal velge en valgkomité på 3 personer. Styret supplerer valgkomiteen ved frafall.

Valgkomiteen innstiller kandidater til styret, leder av valgkomité og ny valgkomité. Valgkomiteen skal vurdere styrekandidatene etter følgende kriterier:

 

•             Kompetanse.

•             Geografisk spredning.

•             Kjønnsmessig balanse.

•             Tilstrebe at styret som helhet gjenspeiler medlemsmassen.

•             Tilstrebe kontinuitet i styrets arbeid.     

§ 8. EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE

Ekstraordinært landsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet, eller når minst 30 % av medlemmene krever det. Det ekstraordinære landsmøtet behandler kun de saker som er omtalt i innkallingen, og kan innkalles med 4 ukers varsel.     

§ 9. STYRET

Styret er NBUs øverste besluttende myndighet i perioden mellom 2 landsmøter. Styret konstituerer seg selv, med unntak av styreleder som er særskilt valgt.

Styreleder har prokura.

Styreleder har signaturrett sammen med annet styremedlem utpekt av styret.

Styret vedtar selv hvem av styremedlemmene som skal ha tilgang til NBUs bankkontoer i tillegg til styreleder og daglig leder.

Styret skal følge vedtak og retningslinjer fattet av landsmøtet, samt de føringer som følger av §2, og vedtatt handlingsplan.

Styreleder i samarbeid med daglig leder innkaller til styremøte så ofte det anses nødvendig, dog minst 4 ganger pr år, og plikter å innkalle dersom minst 2 av styremedlemmene krever dette.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Varamedlemmer skal innkalles ved forfall og har også generell møterett.

Vedtak fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Styret velger revisor.

Styret sammen med daglig leder er ansvarlig for utforming av beretning, regnskap og budsjett. Styret sammen med daglig leder forbereder landsmøtene.

Ved frafall i perioden mellom 2 landsmøter supplerer styret seg selv ved at varamedlemmene tiltrer som ordinære styremedlemmer.

Styret forestår den daglige drift, og er ansvarlig for regnskapsførsel og ansettelser. Styret kan delegere daglig drift og arbeidsoppgaver til ansatte i NBU.

Styret kan opprette ressursgrupper for ulike oppgaver.

§ 10. OPPLØSNING

Oppløsning av NBU kan kun skje ved 4/5 flertall på landsmøte. Oppløsning kan ikke vedtas dersom fem eller flere medlemmer ønsker å drive NBU videre. Dersom oppløsningen blir vedtatt, skal NBUs midler disponeres av landsmøtet i tråd med NBUs formålsparagraf.