Landsmøte

Landsmøtet er NBUs høyeste myndighet, og skal avholdes hvert annet år innen utgangen av april.

Innkalling sendes alle medlemmer senest 8 uker før årsmøtet finner sted. Alle saker som ønskes behandlet på landsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før møtet finner sted. Sakspapirer skal sendes ut senest 2 uker før landsmøtet.

 Landsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Vedtak på møtet fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet, foretas ny avstemning. Dersom ny avstemning også gir stemmelikhet, avgjøres saken ved at styreleder gis dobbeltstemme. Unntatt fra dette er vedtektsendringer som krever 2/3 flertall.

 Medlemmer har stemmerett på landsmøtet, og gis 2 stemmer hver. Medlemmer som stiller med én delegat, gis dobbeltstemme. Det er ikke anledning til å møte med fullmakt på vegne av andre medlemmer. 

Det sittende styret har stemmerett i alle saker unntatt ved behandling av beretning og regnskap, og når styret anses som inhabilt.

NBUs administrasjon har talerett. Observatører gis tale- og forslagsrett.

I årene mellom landsmøtene skal det utarbeides årsberetning og årsregnskap som sendes medlemmene. Disse skal endelig godkjennes på landsmøtet.

 Landsmøtet skal:

 • Velge møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere.
 • Godkjenne innkalling, dagsorden og forretningsorden.
 • Godkjenne beretninger.
 • Godkjenne regnskap. Regnskapsåret er 1 januar – 31 desember.
 • Gjennomgå revisors beretninger.
 • Fastsette kontingent etter innstilling fra styret.
 • Behandle innkomne forslag.
 • Vedta handlingsplan.
 • Behandle budsjett.
 • Velge styre.
 • Velge valgkomité. 

Ansatte i NBU kan ikke inneha styreverv i NBU. Styreleder kan gis honorar for utført arbeid. 

Landsmøtet skal velge et styre på minst 5 medlemmer og minst 3 varamedlemmer. Leder velges særskilt. Valgperioden er 2 år.

 Landsmøtet skal velge en valgkomité på 3 personer. Styret supplerer valgkomiteen ved frafall.

Valgkomiteen innstiller kandidater til styret, leder av valgkomité og ny valgkomité. Valgkomiteen skal vurdere styrekandidatene etter følgende kriterier: 

 • Kompetanse.
 • Geografisk spredning.
 • Kjønnsmessig balanse.
 • Tilstrebe at styret som helhet gjenspeiler medlemsmassen.
 • Tilstrebe kontinuitet i styrets arbeid. 

Ekstraordinært landsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet, eller når minst 30 % av medlemmene krever det. Det ekstraordinære landsmøtet behandler kun de saker som er omtalt i innkallingen, og kan innkalles med 4 ukers varsel.