Ny støtteordning for økt deltakelse i musikkorganisasjoner

Jobber dere med gode inkludering- og rekrutteringstiltak for barn og ungdom? Nå kan dere søke tilskudd. 
Kultur- og likestillingsdepartementet tildeler 20 millioner kroner til musikkorganisasjonene via Norsk musikkråd (NMR). Midlene skal bidra til inkludering og økt deltakelse i lokale musikkaktiviteter for og med barn og unge under 26 år. Tilskuddet er en engangsbevilgning og Norsk Bluesunion har mottatt 183 000 kroner som dere nå kan søke om til gode inkludering- og rekrutteringsprosjekter. 

Ny støtteordning for økt deltakelse i musikkorganisasjoner

Tilskuddsordningen har samme målgruppe som den ordinære Frifond-ordningen: klubber og festivaler tilsluttet NBU med tiltak rettet mot barn og unge. Tilskuddet skal bidra til å gi alle barn og ungdom like muligheter til å delta i musikkaktiviteter i hele landet, uavhengig av hvem de er, hvor de bor og hva foreldrene tjener. 

Hvem kan søke?
Midlene skal gå til lokale bluesklubber og festivaler og til deres aktiviteter for økt deltakelse og inkludering av barn og unge i eksisterende aktiviteter. 

Hva kan du søke om?
Ulike tiltak og prosjekt som bidrar til rekruttering av barn og. Det kan være:

  • informasjonskampanjer i ditt lokalmiljø med mål om rekruttering av unge
  • generell rekruttering, for eksempel forsterkning av ordinært rekrutteringsarbeid
  • ungdomsmedvirking og deltakelse
  • lokale samarbeidsprosjekter
  • redusert kontingent og lav eller ingen egenandeler på aktiviteter, f.eks konserter.

Søknadsbeløp
Det kan søkes om inntil 50 000 kroner per søkerorganisasjon.

Søknads- og rapporteringsfrist
Søknadsfrist er 10. november innen klokka 23.59.
Prosjektet må gjennomføres og ferdigstilles innen 31. desember 2024. 
Rapporteringsfrist er 15. januar 2025

Hva må søknaden inneholde?

  • prosjektbeskrivelse der det beskrives tydelig hva det søkes til i tråd med formålet, samt en kort beskrivelse av søker og ungdomsdeltakelse i organisasjonen
  • prosjektbudsjett som viser alle utgifter og inntekter tilknyttet prosjektet.
  • Spesifisering av hvordan dere planlegger å finne målgruppen
  • Hvordan skal dette virke inkluderende og nå ut til de unge som vanligvis ikke går på konsert.

Hvem skal inviteres? 
Det kan ikke søkes om det samme prosjektet gjennom den ordinære Frifondordningen, og du kan kun søke støtte hos en nasjonal organisasjon som Norske Kulturarrangører, Norsk Jazzforum eller Norsk Bluesunion.  

Søknadsskjema finner du på Styreweb.