Tilskudd fra Lotteri- og stiftelsestilsynet er klart

Lotteri- og stiftelsestilsynet kom i april med en ny tilskuddsordning som skal støtte opp under frivillighets- og idrettspolitiske mål om bred deltakelse og mangfold ved å støtte sektoren gjennom covid- 19- krisen. Ordningene skal hjelpe til å utvikle og gjennomføre både aktiviteter og arrangement, som er tilpasset smittevernrestriksjoner. De skal også bidra til omstilling og utvikling av aktivitetstilbudet i organisasjonene.

Organisasjoner som fikk momskompensasjon i 2020 får et tilskudd basert på hva de fikk i momskompensasjon i 2020. NBU søkte på vegne av disse og søknaden er behandlet og innvilget. Tilskuddet er overført til mottakerne i dag. 

Tilskuddsordningen er todelt.

  • Tilskudd for de som har mottatt momskompensasjon i 2020.
  • Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter for frivillige organisasjoner (OBS! Denne delen av ordningen blir justert. Vi kommer tilbake med mer informasjon så fort den er klar).

Som følge av smittesituasjonen, har regjeringen signalisert at ordningen for frivilligheten skal justeres noe, for å møte behovene i frivilligheten på god nok måte. Justeringen vil gjelde den søknadsbaserte delen av ordningen. Innretningen på den delen av ordningen som går til de som har mottatt momskompensasjon og arrangementsstøtteordningen for store publikumsarrangementer av nasjonal verdi endres ikke.

Tilskudd for de som har mottatt momskompensasjon

Organisasjoner som fikk momskompensasjon i 2020 får et tilskudd basert på hva de fikk i momskompensasjon i 2020. NBU søkte på vegne av disse og søknaden er behandlet og innvilget. Tilskuddet er overført til mottakerne i dag. Fullstendig liste kan sees her.

De som mottar midler fra denne delen av ordningen, kan også søke om tilskudd i forbindelse med gjennomføring av arrangement eller aktiviteter.

Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter

Det blir jobbet med å justere denne delen av ordningen, slik at den blir tilpasset den faktiske smittesituasjonen.

Nærmere informasjon og veiledning til denne delen av ordningen blir lagt ut så snart det er klart.

Det blir trolig åpnet for søknader i juni 2021.