Nye smitteverns-restriksjoner

Det er innført nye smittevernsrestriksjoner på arrangementer, og støtteordninger gjeldende fra 9.12. og ytterligere forsterket 13.12.2021. Her kan du lese mer om detaljene.

Tiltak for arrangementer

Les regjeringens pressemelding fra 13. desember 2021. Endringene er publisert i den nye nasjonale covid-19-forskriften. 

Oppsummering av tiltakene som gjelder for arrangementer:

  • Énmeteren er gjeninnført. Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst én meters avstand til de som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære.
  • Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer med faste tilviste plasser.
  • På utendørs offentlig arrangement: Inntil 100 personer uten faste tilviste plasser og inntil 200 x 3 med faste tilviste plasser.
  • Der hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.
  • Arrangør skal ha oversikt over hvem som er til stede i tilfelle smittesporing blir nødvendig. Arrangører skal sørge for en oversikt over hvor den enkelte publikummer eller gjest sitter ved offentlige arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste tilviste sitteplasser.
  • Skjenkestopp på arrangementer med skjenkebevilling, inne og ute.
  • Munnbind påbys på innendørs på arrangementer.

Støtteordninger

Kompensasjons- og stimuleringsordningen for kulturarrangementer

Kompensasjonsordningen videreføres frem til sommeren 2022 og gjelder fra 1. november. Kompensasjonsordningen endres slik at både arrangører og underleverandører kan søke kompensasjon på bakgrunn av tapt omsetning fra kulturarrangementer, beregnet etter tidligere års gjennomsnittsomsetning fra årene 2017–2019. Kompensasjonsgraden settes til 70 prosent. Det vil nå være mulig å ha et overskudd fra arrangementer i selskapet, om dette går til å ta ut lønn i perioder uten inntekt fra arrangementer, for eksempel der juleturneer finansierer lønn resten av året. Det vil ikke bli mulig å ta ut utbytte eller skru opp lønnsnivået.

Ordningen vil sendes på kort høring i sektoren, og må godkjennes av ESA før den kan tre i kraft.

Stimuleringsordningen videreføres og vil nå gjelde for perioden fra 8. desember 2021 til 31. mars 2022. Ordningen vil ha samme innretning som tidligere. Kulturrådet, som forvaltet ordningen, vil komme med mer informasjon om søknadsprosessen så snart forskriften er fastsatt av Kulturdepartementet.

Les mer om kompensasjons- og stimuleringsordningen for kulturarrangementer på Kulturrådets nettside. https://kulturradet.no/korona

 Støtteordningene for idrett og frivillighet 

Følgende ordninger som forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet videreføres (det er foreløpig ikke spesifisert hvor lenge):

  • Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter
  • Tilskudd til publikumsarrangement av nasjonal verdi

Kulturministeren kunngjorde tirsdag 14.12.21 at det vil gjøres noen endringer i ordningene for idretten og frivilligheten. Dekningsgraden vil være den samme, og det vil ikke lenger utgjøre noen forskjell om arrangementet blir avlyst eller nedskalert. 

Ordningene justeres slik at dekningsgraden settes til 70 prosent også ved avlyste arrangementer og aktiviteter. Dekningsgraden er allerede 70 prosent for aktiviteter og arrangementer som er helt eller delvis gjennomført. Denne justeringen gis tilbakevirkende kraft til 8. desember 2021. Dersom smittesituasjonen tilsier det, vil dekningsgraden igjen settes til 50 prosent ved avlysning. 

Les mer her: https://lottstift.no/for-frivilligheten/nye-tilskotsordningar-for-frivilligheit-og-idrett-som-folge-av-covid-19/ 

Smittevernveileder

Sammen med Standard Norge har Norske Konsertarrangører utarbeidet smittevernveiledning for konsertarrangører, som sist ble revidert i august 2021.

Kunnskap om smittevern gir redusert risiko for smittespredning. Hensikten med smittevernveiledningen er å gi den enkelte virksomhet, herunder ledelse og ansatte, kunnskap om smittevern og tiltak for å fremme trygge arbeidsplasser og sikker drift. For at det skal opprettholdes tillatelse til arrangement, er det viktig at konsertarrangører har rutiner som sikrer smittevern på ulike områder av driften. 
Smittevernveiledningen er utviklet med bakgrunn i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). 
Les mer her https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470