Momskompensasjon for frivillige organisasjoner 2011 - Søknadsfrist 1. september!

Er dere en frivillig organisasjon og har hatt store momsutgifter på i 2011? Da kan dere søke om å få refundert momsen på varer og tjenester. Lotteri- og Stiftelsestilsynet skal fordele kr 627 millioner kroner i momskompensasjon til frivillige organisasjoner for regnskapsåret 2011.

For å kunne søke om momskompensasjon må søkerne være registrert i Frivillighetsregisteret innen søknadsfristen går ut. Fristen er i år flyttet fra 15. august til 1. september, og de har mål om å utbetale pengene innen utgangen av året.

Hva er momskompensasjon for frivillige organisasjoner?
Formålet med ordningen er at frivillige organisasjoner skal kunne søke om kompensasjon for moms på varer og tjenester på lik linje med næringslivet og kommunene. Dette betyr at hvis en rockeklubb for eksempel kjøper en gitarforsterker, eller en kaffemaskin, kan klubben få igjen for momsutgiftene på denne og andre varer/tjenester, gitt at en oppfyller kriteriene (se under).

Norsk Rockforbund søker ikke som sentralledd, så medlemmer i Norsk Rockforbund må søke på egen vegne (som enkeltstående søkere).

Hvem kan søke
Frivillige organisasjoner eller organisasjoner med frivillige aktivitet. Det er likevel minstekrav om hvor store driftskostnader eller momsutgifter din organisasjon har hatt. Se nærmere informasjon om de to ulike modellene lenger ned på sida. I tillegg er det et krav om at;

• Organisasjonen må være registrert i frivillighetsregisteret innen søknadsfristen går ut. Se hvordan du melder inn din organisasjon her.
• Organisasjonen må kunne dokumentere frivillig aktivitet, Egenerklæring for frivillig arbeid må være med. Frivillig arbeid og gaver/kontingenter likestilles.

Frivillig virksomhet: Aktiviteter som ikke er fortjenestebaserte (se frivillighetsloven §3). Se også aktiviteter som ikke er regnet som frivillige.

Søknadsfrist
Frist for å søke om momskompensasjon for regnskapsåret 2011 er 1. september 2012. Du søker altså momskompensasjon for foregående år. Søknaden skal sendes til Lotteri- og Stiftelsestilsynet.’

Hvilken modell skal man velge?
Det er to mulige modeller. Forenklet modell tar utgangspunkt i totale driftskostnader, mens dokumentert modell tar utgangspunkt i reelle momskostnader. Det er dermed ulike minstegrenser og krav på de to ulike modellene.

Forenklet: Du må ha driftskostnader på den frivillige/ikke fortjenestebaserte delen på over 300.000 kroner.

Dokumentert: Du må ha reelle momskostnader på over 21.000 kroner.

Nærmere om kriterier, søknadsfrister og pliktige vedlegg
Alle søkere skal legge ved godkjent og signert årsregnskap, årsmelding og revisjonsmelding.

Dei andre vedleggene som skal være med, vil variere ut i fra hva for modell de søker etter. Se nærmere info for forenkla modell og dokumentert modell

Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon og mer utfyllende info finner du på www.lottstift.no.